اخبار شرکت

  • صادرات پلاستیک در سال 2020

    گزارش تجزیه و تحلیل شرکت های اصلی در صنعت صادرات پلاستیک عمدتا وضعیت توسعه و روند توسعه آینده شرکت های رقابتی پیشرو در صنعت صادرات پلاستیک را تجزیه و تحلیل می کند. نکات اصلی تجزیه و تحلیل شامل: 1) تجزیه و تحلیل محصول شرکت های اصلی در نمایشگاه پلاستیک ...
    ادامه مطلب